Általános szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben Vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.izomlazito.hu internetes csomagküldő kiskereskedésünknek (webáruházunknak), kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Szolgáltatók adatai:

Vállalati ügyfelek szolgáltatója:

Megnevezés: Bokor Györk e.v.
Székhely: 4029 Debrecen, Dienes János utca 7. 1/4.
Elektronikus elérhetőség:
Nyilvántartási szám: 27728082
Adószám: 65813803-1-29
Nyilvántartást bejegyző hatóság: Debreceni cégbíróság
Telefonszám: +36 (30) 481 4103
Bankszámlaszám: 11738039-20842611
Szolgáltatást nyújtja: cégek, szervezetek számára
Szerződés nyelve: magyar
Tárhely-szolgáltató: Host-Art Trade Kft.
2724 Újlengyel, Határ út 12.

Magánszemély ügyfelek szolgáltatója:

Megnevezés: Bokor Márk e.v.
Székhely: 4032 Debrecen, Tarján utca 32.
Elektronikus elérhetőség:
Nyilvántartási szám: 44722522
Adószám: 67287017-1-29
Nyilvántartást bejegyző hatóság: Debreceni cégbíróság
Telefonszám: +36 (30) 481 4103
Bankszámlaszám: 11773384-02112994
Szolgáltatást nyújtja: magánszemély ügyfelek számára
Szerződés nyelve: magyar
Tárhely-szolgáltató: Host-Art Trade Kft.
2724 Újlengyel, Határ út 12.

1. Alapvető rendelkezések:

 • 1.1. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • 1.2. Rendelkezésre állás: a hivatalos magyar rendelkezéseknek megfelelően, minden munkanapon 9-18 óráig e-mailben és telefonon egyaránt. Ez alól kivételt képez a szabadságolási időszak, mely évente maximálisan 10 munkanap. A szabadságolás idejéről és tartamáról tájékoztatásra kerülnek a weboldal látogatói. Személyes ügyfélfogadásra nem tudunk lehetőséget biztosítani.
 • 1.3. A www.izomlazito.hu online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 • 1.4. A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.
 • 1.5. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.izomlazito.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Jelen webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

2. Adatkezelés és adatvédelem

A www.izomlazito.hu adatkezelői a weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési nyilatkozat alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen nyilatkozat rendelkezéseit. A szabályzat célja célja, hogy meghatározza az Adatkezelők által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatalapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezt szeretnénk elősegíteni ezzel a tájékoztatónkkal.

2.1. Adatkezelési és adatvédelmi alapfogalmak

Az 1992. évi LXIII. Törvény alapján.

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 • közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
 • személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.2. Az adatkezelő

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Megnevezés: Bokor Györk e.v.
Székhely: 4029 Debrecen, Dienes János utca 7. 1/4.
Elektronikus elérhetőség:
Nyilvántartási szám: 27728082
Adószám: 65813803-1-29
Telefonszám: +36 (30) 481 4103

2.3. Adatvédelmi tisztviselő

A vállalkozás nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kinevezését.

2.4. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy a www.izomlazito.hu (későbbiekben: Weboldal), korábbi és leendő vásárlói (későbbiekben Vásárló) és látogatói (későbbiekben Látogató) átlátható és egyértelmű formában áttekinthessék, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, és azt mi alapján tesszük. Jelen tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A közérthetőséget szem előtt tartva az ide tartozó jogszabályi előírásokat külön pontban, a tájékoztató végén helyeztük el.

2.4.1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A Weboldalon található „Kapcsolat” menüpont alatt található űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon személyes adatként, nevet és email címet szükséges megadni. Ezen adatok az adatvédelmi hozzájárulás elfogadásával kerülnek kezelésre.

2.4.2. Bővebb információ a termékről űrlap

A Weboldalon található termékek adatlapjain található „Kérdésed van?” fül alatt megtalálható egy azonnali üzenetküldésre kialakított űrlap, melynek célja az adott termékről való kérdések, észrevetételek gyors és egyszerű elküldése. Az űrlap elküldéséhez személyes adatként, nevet és e-mail címet kötelező megadni. A telefonszám megadása opcionális, amennyiben az megadásra kerül, úgy a kapcsolatfelvétel élő szóban is történhet, ezáltal rugalmasabbá téve a kommunikációt. Ezen adatok, az adatvédelmi hozzájárulás elfogadásával kerülnek kezelésre.

2.4.3. Termék(ek) megrendelése

A Weboldal mint webáruház üzemel, így az oldalon leadott megrendeléshez az Általános Szerződési Feltételek elfogadása kötelező (az ÁSZF tartalmazza jelen adatvédelmi tájékoztatót is). A rendeléshez nem kötelező a regisztráció, sikeres megrendeléshez az alábbi személyes adatokat kötelező megadni: e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (név, irányítószám, település, pontos cím). A szállítási cím megadása opcionális, amennyiben nem kerül kitöltésre, úgy a szállítási címhez a Weboldal a számlázási címet rendeli. A megadott e-mail címre fog megérkezni a rendelést visszaigazoló e-mail, illetve ezen keresztül tudjuk felvenni a kapcsolatot a megrendelővel, kizárólag a rendelés vonatkozásában kapcsolatosan felmerülő kérdés/tájékoztatás céljából (pl. a megrendelt áru raktárra érkezéséről). A megvásárolt termékről/termékekről a jogszabályoknak megfelelő elekronikus számlát állítunk ki, a rendeléskor leadott számlázási cím alapján, melyet szintén a vásárláskor megadott e-mail kerül kiküldésre.

2.4.4. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A Weboldalra elhelyezett telefonszám felhívása során az Adatkezelő számára láthatóvá válik a látogató telefonszáma. Ezen adat a látogató hozzájárula alapján kerül kezelásre (pl. visszahívás céljából). Amennyiben nem alakul ki üzleti kapcsolat, a telefonszámot és hozzá kapcsolódó név nem kerül tárolásra.

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngésződnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül azon az eszközön amiről a Weboldalt megnyitották.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet lehetőség van meggátololni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat is lehetőség van törölni, ennek pontos módjáról az egyes böngészők útmutatója nyújt eligazítás, ezek itt találhatóak:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Google Chrome böngészőben,

Információ a sütikről Firefox böngészőhöz,

Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt található részletes leírás.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor a Weboldal által használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépeden. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítéstjük az oldalra Látogatót. Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, a korábbi látogatások alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon van lehetőség tájékozódni. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

A Google Analytics működése letiltható, ezzel a bővítménnyel (minden böngészőre elérhető) így megakadályozható, hogy a weboldalon hozzáadja a látogatást az analitikához.

2.4.6. Az oldalon használt sütik listája

Név Cél Lejárat Típus
cookie_accept Cookie beállítások elmentése ehhez a weboldalhoz. 1 év HTTP Cookie
_ga Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk a látogató hogyan használja a weboldalt. 2 év HTTP Cookie
_gid Az weboldal látogatóinak a megkülönböztetésére szolgál. 24 óra HTTP Cookie
_gat A Google Analytics használja a lekérési sebesség optimalizálására. 1 perc HTTP Cookie

2.5. Hozzájárulás visszavonása

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Hozzájáruláson alapul adatkezelésem (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

 • hírlevél küldése
 • honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel
 • regisztráció
 • termék(ek) megrendelése
 • látogatottsági statisztika készítése
 • telefonon történő kapcsolatfelvétel

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Hírlevél esetén minden levél alján elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, azonnali hatállyal visszavonható a feliratkozás.

Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén, írásban az e-mail címre írt üzenettel kérhető. A kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül az adatokat töröljük. Az adatok kezelését mindaddig végezzük, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

2.6. Az adatok tárolásának időtartama

Név Bekért adatok Tárolási időtartam
Számlázási cím név, pontos cím törlési kérelemig, de csak abbaj az esetben, ha a jogszabályban előírt (KATA vállálkozás esetén tárgyév + 5 év) időrtartam már lejárt
Szállítási cím név, pontos cím törlési kérelemig
Üzleti partnerek adatai név, e-mail cím, telefonszám üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig
Weboldalról érkező sütik sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat
Google Analytics látogatottsági statisztika 26 hónap

2.7. Biztonsági intézkedések

Az adatkezelők kötelezik magukat, hogy gondoskodnak az Ügyfelek, és Látogatók által átadott személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását

2.8. Adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Tárhely és e-mail szolgáltatás:

Név: Paszinger Zoltán László e. v.,
Székhely címe: 2146 Mogyoród, Fóti út 37.
Email: hosting@hosting55.com
Telefonszám: +36 30/996-1126
Weboldal: hosting55.hu
Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, annak adatbázisához, és az e-mail címhez tartozó levelezéshez.

Számlázás:

Név: Billingo.hu online számlázó
Üzemeltető: Octonull Kft., 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Email: hello@billingo.hu
Hozzáférés a kiállított számlákhoz.

Rendelések kiszállítása:

Név: Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat)
Székhely címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
E-mail: customer.service@posta.hu (MPL szolgáltatások)
Telefon: 1/333-7777 (MPL szolgáltatások)
Hozzáférés a szállítási címhez, e-mail címhez, telefonszámhoz.

Könyvelés:

Név: ADÓ-SZERVIZ Bt. (képvislő: Iván Zsuzsanna)
Székhely címe: 4028 Debrecen, Jósika u. 3. II/10.
Hozzáférés a kiállított számlákhoz.

Google Analytics:

Név: Google Inc.
Székhely címe: Mountain View, California, USA
Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.

2.9. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok, a Google Inc. által szolgáltatott Google Analytics szolgáltatás révén.

Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) betart.

2.10. Az érintett jogai

2.10.1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

A Weboldal látogatói, ügyfelei, partnerei jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolhatunk fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át.

2.10.2. Helyesbítéshez való jog

A Weboldal látogatói, ügyfelei, partnerei jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. Az adatkezelőknek minden olyan helyesbítésről tájékoztatással kell lenni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

2.10.3. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni a Weboldal ügyfelei, látogatói kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem
 • a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

2.10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Weboldal vásárlója, látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a ügyfél / látogató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az ügyfél / látogató tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ügyfél / látogató hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatni szükséges, akivel a személyes adatot közlésre került, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

2.10.5. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, a Weboldal vásárlója/látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2.10.6. Tiltakozás joga

A Weboldal vásárlója / látogatója tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetőek tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Weboldal vásárlója / látogatója érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.10.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Weboldal és annak adatkezelői nem végzek automatizált döntéshozatalt és profilalkotást

2.11. Panasz esetén

A személyes adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy kérdése van, kérjük írjon nekem az email címre.

Amennyiben a vállalkozás az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találod).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

2.12. Jogszabályok

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor az alábbi jogszabályok és törvények lettek figyelembe véve:

 • A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.
 • A honlapon történő kapcsolatfelvétel, Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja.
 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).
 • Az 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény.
 • Az 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény.
 • A 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény, valamint
 • A 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások

 • 3.1. A webáruházban TENS izomstimulátor/izomstimulátorok és a hozzá tartozó kiegészítők vásárolhatóak meg, melyeket kizárólag a webáruházon keresztül van lehetőség megrendelni, személyes átvételre nem tudunk lehetőséget biztosítani. A webáruházban részletesen feltüntetésre kerülnek a termékek nevei, leírásai, illetve a termékekről fotót is megjelenítünk, melyek minimálisan eltérhetnek a valóságtól.
 • 3.2. A termékek az alanyi adómentes vállalkozás jellege miatt ÁFÁ-val nem terheltek, így a nettó és a bruttó ár megegyezik.
 • 3.3. A termékek részben tartalmazzák a házhozszállítás és a csomagolás díját. Szállítási költségként a csomag méretétől és súlyától függetlenül egységesen 990 Ft-ot számolunk fel.

4. Rendelés menete

 • 4.1. A termék kosárba helyezése: A megvásárolni kívánt terméket a narancssárga bevásárlókocsi ikonnal jelzett gombbal helyezhető a kosárba, mely a termék adatlapon található. A kiválasztott termékből alapértelmezetten egy darab került a kosárba. A weboldal automatikusan átnavigál a következő lépésre.
 • 4.2. Vásárlási adatok: A kiválasztott termék/termékek táblázat szerűen kerülnek felsorolásra, egy termékhez az alábbi adatok tartoznak: fotó, név, darabár, a kosárban lévő mennyiség (darabszám), összesített ár (darabszám szorozva az árral). Ennél a lepésnél van lehetőség a darabszámot módosítani a mennyiség mező mellett elhelyezett „plusz” illetve „mínusz” ikonokkal ellátott gombokkal. A darabszám módosítását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez esetleg mégsem történne meg, kérjük frissítse az oldalt. Ennél a lépésnél a rendszer jelöli a szállítás módját illetve díját is. Továbblépni az oldal alján található „Tovább a következő lépéshez” gombbal, visszalépni pedig a „Vissza az előző oldalra” gombbal van lehetőség.
 • 4.3. Elérhetőségi adatok: Ezen az aloldalon két beviteli mező található: az e-mail cím és a telefonszám. A következő lépéshez való továbblépéshez mindkét mező kitöltése kötelező. Az itt megadott e-mail címre kerül kiküldésre a rendelést visszaigazoló elektronikus levél. A megadott telefonszám a szállítólevélre kerül, így ha bármi probléma merülne fel, a szállítási folyamatban résztvevő felek (pl. a kiszállítást végző futár) kapcsolatba tud lépni a megrendelővel. Továbblépni az oldal alján található „Tovább a következő lépéshez” gombbal, visszalépni pedig a „Vissza az előző oldalra” gombbal van lehetőség.
 • 4.4. Szállítási és számlázási adatok: Ebben a lépésben történik a szállítási és a számlázási adatok bekérése. Mindkét adatblokk az alábbi beviteli mezőkből állnak: név, irányítószám, település, cím (utca, házszám). A minél egyszerűbb átláhatóság miatt alapértelmezette a számlázási cím blokk rejtve marad, alatta pedig az alábbi kérdés: „A számlázási cím megegyezik a szállítási címmel?” melynek az alapértelmezett értéke az „Igen”. Ebben az esetben a szállítási címre állítjuk ki a számlát is. Ha két cím eltér akkor lehetőség van a „Nem” opció választására, ekkor a számlázási cím beviteli mezők is láthatóvá válnak, ahol tetszőlegesen megadhatóak a kért adatok. Ezen kívül még lehetőség van megjegyzést írni a megrendeléshez szintén egy beviteli mező lehetőségével. A továbblépéshez a felhasználási feltételek elfogadása kötelező. Továbblépni az oldal alján található „Tovább a következő lépéshez” gombbal, visszalépni pedig a „Vissza az előző oldalra” gombbal van lehetőség.
 • 4.5. Összesített adatok: Az előző lépésekben megadott rendelési tételek és adatok ellenőrzésének a lehetősége áttekinthető, táblázatos formában. Adatmódosításra ebben a lépésben nincs lehetőség, viszont lehetőség van visszalépni az előző oldalakra. Továbblépni az oldal alján található „Véglegesítés, Rendelés feladása” gombbal, visszalépni pedig a „Vissza az előző oldalra” gombbal van lehetőség.
 • 4.6. Visszaigazolás: A vásárlási adatoknál megadott e-mail címre elektronikus levél formájában automatikus visszaigazolást küldünk, ami részletesen tartalmazza rendelése paramétereit. Amennyiben a visszaigazoló e-mail mégsem érkezne meg, érdemes ellenőrizni a Spam (levélszemét) mappát. Ha ott sem található a visszaigazolás, akkor kérjük lépjen velünk kapcsolatba email-en vagy telefonon keresztül.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

5.1. Feldolgozás és teljesítés

 • 5.1.1. Feldolgozás: A megrendelések feldolgozása a rendelés leadásától számítva legkésőbb a következő munkanapon elkezdődik. Ebben a lépésben, ha bármilyen hiányosság, kérdés merül fel, akkor azt a rendeléskor megadott elérhetőségek valamelyikén haladéktalanul jelezzük.
 • 5.1.2. Teljesítési határidő: A visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. Ez azt jelenti, hogy a rendelés leadását követően legkésőbb a 2. munkanapon a termék feladásra kerül. Amennyiben a rendelés nem teljesíthető a megadott határidőn belül, arról haladéktalanul tájékoztatjuk a Vásárlót.

5.2. Számlázás

Minden esetben a megvásárolt termékről/termékekről a jogszabályoknak megfelelő elekronikus számlát állítunk ki, melyet a vásárláskor megadott e-mail címre küldünk ki. Az számlát nem kell kinyomtatni, eredeti (elektronikus) formájában érvényes. Vállalkozásunk alanyi adómentességet élvez, így számláinkon az ÁFA rész le van húzva, helyette az „AM” rövidítés olvasható. Ebből kifolyólag a nettó és a bruttó áraink megegyeznek.

5.3. Szállítás és fizetés

A rendelést három rétegű hullámkarton dobozban, térkitöltő anyagaggal biztosítva kerül feladásra.

Csomagot kizárólag Magyarország területén belüli címre áll módunkban feladni. Minden küldemény feladása és átvétele regisztrált. Amennyiben nem érkezik meg a küldeménye, kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Webáruházunkban jelenleg csak utánvétes fizetési móddal van lehetőség rendelést leadni: ez azt jelenti, hogy a megrendelt terméket/termékeket, a csomag átvételekor kell kifizetnie a futárnak. A fizetendő végösszeg - a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján - minden költséget tartalmaz.

Webáruházunk megrendeléseit minden esetben a Magyar Posta (MPL) futárszolgálata teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik. Amennyiben ebben az időben nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Az MPL Futárszolgálat kétszeri alkalommal kíséreli meg kézbesíti a csomagot. Amennyiben nem veszik át a küldeményt, úgy értesítőt hagy és 5 munkanapon belül átvehető a megrendelés címéhez tartozó kézbesítő postán. Az át nem vett csomagok visszaszállítási költségét a megrendelőre terheljük!

Kérjük, hogy a csomagot a kézhezvételkor a postás/futár előtt vizsgálja meg. Ha a termékeken esetlegesen sérülést észlelne, kérje a jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni a szállítással kapcsolatban!

A csomag a megrendelt termékeken/termékeken és azok kiegészítőin kívül magyar nyelvű használati útmutatót és a garancialevelet is tartalmazza.

5.4. Szállítási díjszabás

Minden csomagra, függetlenül annak súlyától és méretéről, Magyarország területén belül egységesen 990 Ft-os szállítási díjat számolunk fel.

5.5. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kérjük, hogy kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméket/termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki is tudja fizetni annak díját a futárnak. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

6. Termékgarancia

Termékeinkre és kiegészítőire minden esetben 6 hónap teljeskörű garanciát vállalunk. A garancia csak abban az esetben érvényes amennyiben a vevő a küldött használati utasításban leírtakat betartja. A nem rendeltetésszerű használat, vagy a kötelező karbantartás elmulasztása miatt adódó meghibásodásokra cégünk nem vállal felelősséget, ilyen esetben a garancia érvényét veszti.

Termék meghibásodása esetén, ügyfélszolgálatunk e-mail címén kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a Vásárlót terheli. Portósan küldött csomagokat nem veszünk át, azt minden esetben visszaküldjük a feladónak!

További információ a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján, melynek jelenleg hatályos állapota az alábbi webcímen érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

7. Elállás joga

7.1. Kiszállítás előtti elállás

A Vásárlónak joga van a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a megrendeléstől elállnia, ezt e-mailben vagy telefonon teheti meg. Az emailek több levelező szerveren futnak át, ezért a lemondást kizárólag az email megérkezésének időpontján tudjuk tudomásul venni, nem pedig a feladás dátuma a mérvadó. Az erre vonatkozó törvény további részleteinek megtekintése ide kattinva lehetséges.

7.2. Kézbesítés utáni elállás

Amennyiben a megrendelt és kézbesített termék az elvárásainak nem megfelelő, úgy élhet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélküli elállási jogával.

A fogyasztó az elállási jogot a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdve gyakorolhatja. Az elállási szándék e-mailben, telefonon, vagy postai úton (írásban történő jelzéssel) jelenthető be. A terméket csak abban az esetben áll módunkban kicserélni/visszavenni, ha az teljesen új, sértetlen állapotban van, minden tartozéka hiánytalan és az teljes értékűnek számít. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek minden esetben a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

7.3. Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, e-mailben, vagy telefonon. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával, a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Ebben az esetben feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja majd igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Telefonon illetve e-mailben történő jelzés alkalmával, a hívás időpontját regisztráljuk.

A csomag beérkezését követően, fenntartjuk a jogot a videókamerával való rögzítés jogát, amely a csomag kibontását, illetve a visszaküldött termék megvizsgálását célozza. Erre az esetleges későbbiekben előforduló félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt). A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a www.izomlazito.hu a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát (egyeztetés alapján, postai úton történő visszajuttatás is lehetséges).

Kérjük, hogy kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a Vásárlót terheli!

8. Vegyes rendelkezések

 • 8.1. Az www.izomlazito.hu internetes áruház Linux/PHP alapon működő informatikai rendszer, melynek biztonsági foka megfelelő, így használata nem jelent kockázatot, viszont javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Látogató részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • 8.2. A Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vásárló és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Törvényszék illetékességét.
 • 8.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a weboldal használatának feltétele, hogy a Vásárló a weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Az Általános Szerződési Feltételek letöltése PDF formátumban ide kattintva lehetséges.

Debrecen, 2018. október 27.